Semináře

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - dvoudenní seminář
Termín: dle dohody
Čas: dle dohody - 2 dny po 4 hodinách
Min. počet účastníků: 3
Cena: 3 200 Kč
 
 Obsah semináře:
- daňové subjekty – osoba povinná k dani
- plátce DPH – povinná a dobrovolná registrace
- identifikovaná osoba
- předmět daně a místo plnění
- zdanitelná plnění a povinnost přiznat daň, osvobozená plnění bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet
- daňové doklady, základ daně a výpočet daně, opravné daňové doklady
- nárok na odpočet daně, nárok na odpočet daně v poměrné výši § 75 ZDPH, nárok na odpočet daně v krácené výši § 76 ZDPH, 
- úprava odpočtu daně dle § 78 ZDPH 
- režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
- ručení za daň
- správa daně - daňové přiznání, kontrolní hlášení
- příklady

Daň z příjmů fyzických osob v příkladech 
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

- předmět daně § 2 ZDP, příjmy osvobozené od daně § 4 ZDP
- příjmy z podnikání § 7 ZDP, z kapitálového majetku § 8 ZDP, z pronájmu § 9 ZDP, ostatní příjmy § 10 ZDP
- základ daně, nezdanitelné částky dle § 15 a § 34 ZDP
- zjištění daně, slevy na dani § 35 ba) a § 35 c) ZDP
- příklady na zjištění daně z příjmů FO

 


Daň z přidané hodnoty
Čas: 9 - 14 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

 Obsah semináře:
- daňové subjekty – osoba povinná k dani
- plátce DPH – povinná a dobrovolná registrace
- identifikovaná osoba
- předmět daně a místo plnění
- zdanitelná plnění a povinnost přiznat daň, osvobozená plnění bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet
- daňové doklady, základ daně a výpočet daně, opravné daňové doklady
- nárok na odpočet daně, nárok na odpočet daně v poměrné výši § 75 ZDPH, nárok na odpočet daně v krácené výši § 76 ZDPH, 
- úprava odpočtu daně dle § 78 ZDPH 
- režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
- ručení za daň
- správa daně - daňové přiznání, kontrolní hlášení
- příkladyDaňová evidence - dvoudenní seminář
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 3 500 Kč

Obsah semináře:
- co to je daňová evidence a kdo ji může vést? výhody daňové evidence oproti účetnictví
- složky majetku a závazků
- evidence příjmů a výdajů - daňové a nedaňové příjmy a výdaje
- uzavření daňové evidence
- sestavení daňového přiznání k dani z příjmů FO

 

Společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
Čas: 9 - 14 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč


Obsah semináře:
- založení a vznik s.r.o., právní úprava
- vklad a základní kapitál, zahajovací rozvaha, otevření účtů
-
orgány společnosti
- podíl společníka ve společnosti (druhy podílů, kmenový list)
- práva a povinnosti společníků, ručení společníků
- rozdělení zisku (podíly na zisku, zálohy na podíl na zisku, rezervní fond)
- změny výše základního kapitálu
- zánik účasti společníka ve společnosti, změna společníků

 

Daňové a nedaňové výdaje v praxi
Čas: 9 - 14 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč


Víte co vše si lze odečíst od základu daně?
Seminář se zaměří na vybrané daňové a nedaňové výdaje v praxi dle §24 a §25 zákona o daních z příjmů dle zájmu a požadavku účastníků semináře:
např. náklady související se zaměstnanci, zaměstnanecké benefity, cestovní náhrady zaměstnanců i podnikatelů, výdaje v souvislosti s používáním dlouhodobého majetku - automobil v obchodním majetku, odpisy, leasing, opravy, technické zhodnocení, paušální výdaj na dopravu, paušální výdaje podnikatelů, prodej majetku, pojištění, pokuty, penále, poplatky, úroky, daně, dary, reprezentace, reklama, manka a škody, rezervy, opravné položky, odpis pohledávek apod.Účetní uzávěrka a závěrka u podnikatelských subjektů
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

Obsah semináře:
- inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů
- zaúčtování uzávěrkových operací - kurzové rozdíly, dohadné položky, rezervy, opravné položky
- zjištění účetního výsledku hospodaření a transformace na základ daně
- zjištění daně z příjmů a zaúčtování
- uzavření účetních knih
- účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přílohaJak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů PO
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

Obsah semináře:
- zjištění účetního výsledku hospodaření
- položky zvyšující výsledek hospodaření (§ 23, § 24, § 25 ZDP)
- položky snižující výsledek hospodaření (§ 18, § 19, § 23 ZDP)
- zjištění základu daně, odečitatelné položky od základu daně (§ 20, § 34 ZDP)
- zjištění daně, slevy na dani (§ 35 ZDP)
Výklad problematiky dle položek daňového přiznání.Účetní uzávěrka a závěrka nestátních neziskových organizací
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

Obsah semináře:
- inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů
- zaúčtování uzávěrkových operací - kurzové rozdíly, dohadné položky, rezervy, opravné položky
- zjištění účetního výsledku hospodaření a transformace na základ daně
- zjištění daně z příjmů a zaúčtování
- uzavření účetních knih
- účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha


Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů FO
Čas: 9 - 13 hodin
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

Obsah semináře:
- předmět daně § 2 ZDP, příjmy osvobozené od daně § 4 ZDP
- příjmy z podnikání § 7 ZDP, z kapitálového majetku § 8 ZDP, z pronájmu § 9 ZDP, ostatní příjmy § 10 ZDP
- základ daně, nezdanitelné částky dle § 15 a § 34 ZDP
- zjištění daně, slevy na dani § 35 ba) a § 35 c) ZDP
- příklad na sestavení daňového přiznání k dani z příjmu FO
- zálohy na daň z příjmů § 38a) ZDP

 

Přechodné účty aktiv a pasiv
Čas:4 hodiny, termín dle dohody
Lektor: Ing. Lenka Königová
Cena: 1 800 Kč

Obsah semináře:
- povinnost časového rozlišení nákladů a výnosů, princip časového rozlišení
- náklady a výdaje příštích období
- výnosy a příjmy příštích období
- dohadné účty
- rezervy